Последни новини

МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: 12 000 ДУШИ ЩЕ СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ НОВАТА ВИК МРЕЖА НА ГРАД СЕВЛИЕВО
        Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева взе участие в официалната церемония по финализиране на дейностите по „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево“. На церемонията присъстваха кметът на община Севлиево д-р Иван Иванов, народният представител г-н Цветомир Михов областният управител на Област Габрово г-н Николай Сираков, зам. - кметът на община Севлиево и ръководител...

виж още »

Официална церемония по повод финализиране дейностите по проекта на 07.04.2015 г.
         На 07.04.2015 г. (вторник) от 12:00 часа на новоизградената канализационна помпена станция „Изток” (до стадион „Раковски”) в гр. Севлиево ще се проведе официална церемония по повод финализиране дейностите по „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево”. Проектът е на стойност 18 890 193,03 лв. и се финансира по Оперативна програма „Околна...

виж още »

Заключителна пресконференция по повод приключване изпълнението на дейностите по проекта
Заключителна пресконференция по повод финализиране дейностите по "Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево" ще се проведе на 07.04.2015 г. (вторник) от 11:00 часа в зала 200 в сградата на общинска администрация. Проектът е на стойност 18 890 193,03 лв. и се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Процедура: №BG161PO00058/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие...

виж още »

21.08.2014 Преустановено водоподаване
Уважаеми съграждани, Информираме Ви, че във връзка със строително – монтажните работи по водния цикъл,  водоподаването по ул. „Опълченска”, ул. „Балванска битка”, ул. „Осеникова поляна”, ул. „Равна гора”, „Мара Гидик”, „Марин Попов” , ул. „Видима” , ул. “П. Р. Славейков”, ул. „Хан Аспарух”, ул. „Кирил и Методий” и ул. „Иван Филипов”, ще бъде прекъснато...

виж още »

Райони без вода на 13.08.2014г.
Уважаеми съграждани, Информираме Ви, че във връзка със строително – монтажните работи по водния цикъл  водоподаването по улиците „Св.Св.Кирил и Методий”, „П.Р.Славейков”, „Отец Паисий”, „Хан Аспарух”, „Свещеник Радион”, както и съседните на тях, ще бъде прекъснато от 9,30 часа. Водоподаването ще бъде възстановено до края на работния ден!

виж още »Цели на проекта

I. Обща цел на проекта.

Общата цел на „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево" е да се намали несъответствието по отношение на дела от населението, включено към канализационната система, както и да се постигне съответствие с Директива 91/271/ЕИО относно екологосъобразно пречистване и заустване на отпадъчни води на град Севлиево.

II. Конкретна цел.  

Конкретната цел на проекта е подобряване на ВиК инфраструктурата на град Севлиево и оптимизиране работата на ГПСОВ.

Изградената инфраструктура ще допринесе за постигане на следните социално-икономически цели:

  • повишаване дела на населението спрямо цялото населението на град Севлиево, включено към канализационна система;
  • повишаване дела на обществени обекти, чиито битови води се пречистват в ГПСОВ – промишлени предприятия и центрове за услуги.
  • подобряване на инвестиционния климат, както в град Севлиево, така и в цялата община;
  • понижаване риска от замърсяване на околната среда и риска за здравето на местното население;
  • намаляване загубите на питейна вода, чрез което се повишава ефективността на използване на ограничен природен ресурс;
  • проектът реализира ползи в дългосрочен аспект, не само по отношение на опазване на околната среда, но и върху подобряване на жизнения стандарт на населението.
  • реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Севлиево с цел намаляване на моментните загуби на вода и честите аварии.

 

1. Ефекти от проекта – канализация:

- опазване на обществената хигиена и здраве на жителите на града и прилежащите квартали;

- опазване на чистотата на основния водоприемник на отпадъчните води от канализационната мрежа на града – р.Росица, яз.“Ал.Стамболийски“ и Дунавския водосборен басейн, като цяло;

- намаляване на инфилтрацията в канализационната система на гр.Севлиево и предотвратяване разреждането на битовите води с подпочвени.

- опазване на подземните води от замърсяване, в т.ч. закриване на нерегламентирани попивни ями и филтрационни кладенци и предотвратяване ексфилтриране на отпадъчни води от амортизирани канализационни клонове;

- осигуряване на нормативен срок за експлоатация на реконструираната и запазващата се канализационна мрежа;

- увеличаване на проводимостта на канализационната мрежа във връзка с увеличените отводнителни водни количества в процеса на урбанизацията.

- осигуряване на хидравличната проводимост и функционалност на канализационната мрежа на града, във връзка с нейно предстоящо разширение и реконструкция;

- осигуряване на нормални условия за поддръжка на канализационната мрежа;

- осигуряване на предпоставки за здравословни и безопасни условия на труд на персонала при експлоатация на канализационната мрежа;

- осигуряване на допълнително  замърсително натоварване на ПСОВ след доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа (намаляване на инфилтрацията за района).

 

2. Ефекти от проекта – водоснабдяване:

- част от съществуващи азбестоциментови тръби ще бъдат подменени с тръби ПЕВП;

- намаляване на  загубите на вода в резултат на амортизираните тръбни мрежи.

Този сайт е създаден по проект "Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево", Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR – 51011116-C060 от 14.12.2012 г., финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и правителството на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.